3.6 Krav til prosjektdokumentasjon

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.6 Krav til prosjektdokumentasjon

Både prosjektdokumenter og sluttdokumentasjonen skal inneholde:

a) Tiltaksbeskrivelse som angir omfang av tiltaket.

b) Oversiktsplan.

c) Situasjonsplan som viser:

 • Bestående bygninger, eksisterende ledninger og kabelanlegg, inkl. luftstrekk. Det oppgis om opplysningene er hentet fra kart eller på annen måte.
 • Planlagte anlegg vises med terrenginngrep, påførte rørtyper og dimensjoner, kummer, slukplasseringer etc.
 • Prosjektet skal fremgå entydig, f.eks. ved utheving, i forhold til grunnlagsdokumentene.
 • Nordpil og rutenett.

d) Gjeldende reguleringsplan og eiendomsoversikt.

e) Lengdeprofil som viser:

 • Terrenghøyde.
 • Fjellprofil.
 • Kote topp vannledning i kummer.
 • Kote innvendig bunn avløps-/spillvannsledning i kummer.
 • Kote innvendig bunn overvannsledning i kummer.
 • Fallforhold.
 • Ledningstype.
 • Ledningsmaterialer og klasse.
 • Ledningsdimensjoner.
 • Ledningslengder, med kjeding.
 • Kumplassering.
 • Slukplassering.
 • Stikkledninger.
 • Kryssende/parallelle installasjoner i grunnen.

f) Erklæringer som kommunens VA-ansvarlig krever.

g) Tittelfelt som viser:

 • Prosjektnavn.
 • Tegningstype.
 • Målestokk.
 • Revisjonsstatus.
 • Ansvarlig prosjekterende.
 • Tiltakshaver.

Lokal bestemmelse for Sandnes, Klepp, Karmøy, Haugesund, Kvitsøy, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Time, Tysvær, Vindafjord, Gjesdal, Hjelmeland, Hå og Stavanger

Pel nr. på plantegningene for VA-anlegget skal følge pel nr. på plantegningene for veianlegget så langt som mulig.

Som hovedregel skal profilering starte på laveste punkt på VA-anlegget.

Plan og profil skal vises på samme tegning med plandelen øverst.

Kabler skal som hovedregel vises i eget kart.

Det skal inngå et notat som viser overvannsberegninger og -dimensjonering i prosjektdokumentasjonen.