4.0 Generelle bestemmelser

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.0 Generelle bestemmelser

Generelt vises det til VA/Miljø-blad nr. 5 og 6. Dersom produsent av rør har gitt leggeanvisning som setter strengere krav enn VA-normen, skal produsentens anvisning følges.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Kommunens VA-ansvarlig er den som er fagansvarlig ved Kommunalteknikk, Vann og avløp.

Følgende normtegninger gjelder:

Normalprofil ledningsgrøft, TK-H 03. Overvann og spillvann på forskjellig plan.

Normalprofil ledningsgrøft, TK-H 04. Overvann og spillvann på samme plan.

Normalprofil ledningsgrøft, TK-H 05. Store betongrør DN 800 – 2000

Ved prosjektering av grunne grøfter skal dette avklares med Vann og avløp, Kommunalteknikk.

Bunn vannledning skal alltid ligge over topp avløpsledning, minimum høydeforskjell er 150 mm.

Vannledning skal ha minimum 1.8 m overdekning.

Ved fare for forurensede masser skal dette undersøkes og eventuelle masser deponeres i henhold til gjeldende bestemmelser.

Det vises også til vedlegg:

  1. Valg av ledningsmateriale.
  2. Krav til ledningsmateriale