4.4 Beliggenhet/trasévalg

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.4 Beliggenhet/trasévalg

Ledninger skal være tilgjengelige for nødvendig inspeksjon og kontroll, samt for oppgraving ved reparasjoner og tilknytninger.

Det skal være betryggende avstand mellom ledning og byggverk, konstruksjon eller kabelanlegg. Minste avstand mellom byggverk/kabler og VA-ledninger må være i samråd med alle berørte parter.

Hovedledninger skal fortrinnsvis ligge i gate eller i gang/sykkelvei. Anlegget bør så fremt det er mulig ligge på offentlig grunn. Dersom hovedledninger blir liggende på privat grunn kreves tinglyst erklæring om vedlikehold, fornyelser, adkomst, etc. Det skal da etableres avtale for anleggsperioden og tinglyst erklæring for fremtidig adkomst.

Lokal bestemmelse for Sandnes, Klepp, Karmøy, Haugesund, Kvitsøy, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Time, Tysvær, Vindafjord, Gjesdal, Hjelmeland, Hå og Stavanger

Hovedledninger skal ikke ligge nærmere hus eller andre konstruksjoner enn 4,0 meter.

Dersom hovedledninger må ligge nærmere enn 4,0 meter må et av følgende tiltak gjøres:

  • Støpe en vertikal sikringsmur minimum 0,5 meter under bunn av underste ledning.
  • Føre ned fundamentet på bygning og/eller installasjoner minimum 0,5 meter under bunn av underste ledning.
  • Eventuell innstøping av ledning eller bruk av varerør skal avklares særskilt med VA-ansvarlig i kommunen.

Bygging nærmere enn 4,0 meter må avklares med VA-ansvarlig, og beskrivelse med tegninger må være godkjent før arbeidet igangsettes. Vannledninger større enn Ø = 300 mm skal behandles spesielt.

Absolutt minimumsavstand mellom bygninger og hovedledninger er 2,0 meter.

Det skal ikke plantes trær slik at de kommer i konflikt med framtidig drift, vedlikehold og fornyelse av ledningsanlegget.