4.4 Beliggenhet/trasévalg

For: Bærum Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.4 Beliggenhet/trasévalg

Ledninger skal være tilgjengelige for nødvendig inspeksjon og kontroll, samt for oppgraving ved reparasjoner og tilknytninger.

Det skal være betryggende avstand mellom ledning og byggverk, konstruksjon eller kabelanlegg. Minste avstand mellom byggverk/kabler og VA-ledninger må være i samråd med alle berørte parter.

Hovedledninger skal fortrinnsvis ligge i gate eller i gang/sykkelvei. Anlegget bør så fremt det er mulig ligge på offentlig grunn. Dersom hovedledninger blir liggende på privat grunn kreves tinglyst erklæring om vedlikehold, fornyelser, adkomst, etc. Det skal da etableres avtale for anleggsperioden og tinglyst erklæring for fremtidig adkomst.

Lokal bestemmelse for Bærum

Generelt

Utstyr for utstikking og innmåling skal oppfylle toleransekravene gitt i NS 3420 UM d2) samt vedlegg 3-9 Lokale bestemmelser for innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett.

Før oppstart av gravearbeider skal tillatelse innhentes av veieier. For graving i kommunal veigrunn, skal skriftlig tillatelse innhentes fra Bærum kommune via www.gravemelding.no.

Det skal sikres tilgjengelighet for fremtidig drift, vedlikehold og utskifting. Ledningene legges fortrinnsvis i fortau eller i gang- / sykkelvei og minst mulig i sterkt trafikkerte bilveier. Brannkummer plasseres i arealer som er brøytet om vinteren. Kummer skal søkes plassert slik at de er tilgjengelige for maskinelt utstyr.

 

Minimumsavstand mellom offentlig vann- og avløpsledninger og bygningskonstruksjoner

Avstand mellom nærmeste ledning og bygningskonstruksjon skal være minst 4 meter fra ytterkant ledning, jfr PBL TEK 17 og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Kravene kan fravikes etter avtale med VA-ansvarlig i kommunen dersom det er gjennomført samordnet planlegging som ivaretar tilgjengeligheten. I prosjekter hvor fremføring av ledninger i grunnen kan samordnes, benyttes avstandskravene gitt i NS 3070-1.

For større eksisterende overføringsledninger gjelder strengere avstandskrav.

 

Minimumsavstand mellom offentlig vann- og avløpsledninger og andre anlegg i grunnen

Avstand fra offentlig vann- og/eller avløpsanlegg til kabler, energibrønner, fjernvarme, søppelsug og andre installasjoner (heretter kalt anlegg) skal være minst 3 meter.

I de tilfeller hvor det ikke er mulig å legge kabler og langsgående rørføringer slik at dette avstandskravet overholdes kan kommunen allikevel, etter en konkret vurdering, tillate at disse legges nærmere på følgende vilkår:

  • Det er anleggseiers ansvar at vann- og avløpsledninger ikke skades ved etablering av anlegg innenfor restriksjonsbeltet
  • Arbeidene må utføres etter anvisning av Bærum kommune, og for øvrig etter at eventuelle andre nødvendige tillatelser er innhentet. Når arbeidene er utført settes det området som er berørt i forsvarlig stand, eventuelt på nærmere angitte vilkår.
  • Dersom hensyn til omlegging, vedlikehold, inspeksjon eller hvilket som helst annet arbeid knyttet til vann- og avløpsnettet tilsier det, kan kommunen forlange anleggene fjernes innen en rimelig frist.
  • Alle kostnader knyttet til fjerning eller flytting av anleggene bekostes av anleggseier.
  • Ved akutt vedlikehold utfører kommunen selv nødvendig flytting på anleggseiers bekostning, dersom anleggseieren opplyser at han ikke har mulighet til dette.
  • All ulempe for anleggseier eller tredjepart som følge av reparasjon eller vedlikehold av vann- og avløpsnettet er kommunen uvedkommende.
  • Skade som måtte oppstå på anleggene som følge av vedlikehold, ledningsbrudd eller liknende på de kommunale vann- og avløpsledningene er kommunen uvedkommende

Kommunen kan i de enkelte tilfeller fastsette andre vilkår enn de som er bestemt her.

Det vil ikke bli gitt tillatelse til etablering av nye anlegg innenfor restriksjonsbeltet før anleggseier samtidig har bekreftet at disse vilkår også omfatter alle eksisterende anlegg som eieren tidligere har nedgravd innenfor restriksjonsbeltet. Anleggseier plikter samtidig å gi kommunen all nødvendig dokumentasjon som viser hvor dette er.

Et pålegg om fjerning av anlegg i henhold til disse regler, gir ikke anleggseieren rettigheter til ny anleggstrase på kommunens eiendom før en ny søknad om dette – etter disse reglene – er ferdigbehandlet.

Tillatelsen kan ikke sies opp av anleggseier, med mindre anlegget samtidig fjernes.

 

Minimumsavstand mellom offentlig vann- og avløpsledninger og trær/større vegetasjon

Avstand mellom nærmeste ledning og trær/større vegetasjon skal være minst 4 meter fra ytterkant ledning.