5.10 Tilknyting av stikkleidninger/avgreining på kommunal vassleidning

For: Surnadal Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.10 Tilknyting av stikkleidninger/avgreining på kommunal vassleidning

Det blir normalt ikkje gjeve løyve til private stikkleidningar i kommunale VA-kummar.

Unntak:

  • Tilknyting for sprinkleranlegg.
  • Tilknyting til viktige hovudvassleidningar.

I desse tilfella skal avgreining gjerast i kum.

Tilknyting/avgreining skal utførast i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 7, UTV. Tilknytning av stikkledning til kommunal vannledning.

Anboring på plastrøyr i spenn er ikkje lov.

Krav til innmåling:

  • Avgreining utanfor kum skal innmålast med X-, Y- og Z-koordinatar.
  • For anboring målar ein avstand med bandmål frå senter kumlokk på næraste kum til anboringspunkt.

Lokal bestemmelse for Surnadal

Tilknytning på undervannsledning/sjøledning er ikke tillatt.

Tilknytning skal også være i samsvar med kommunens Standard Abonnementsvilkår for tilknytning til kommunalt VA anlegg. Videre skal vann til forbruk og sprinkleranlegg skal gå i felles stikkledning. Ledningsanlegg fram til hovedsprinklerventil skal være av rustfritt materiale (eks. PE – duktilt er ikke tillatt).

Tilknytning til kommunalt nett skal fortrinnsvis skje i kummer.

Tilkopling til kommunalt nett kan bare skje etter nærmere avtale med kommunen og med deltakelse av personell fra kommunen.

Mulig løsning er vist på standard tegning A5. Ved flere enn 3 tilkoplinger skal manifoil brukes. Ventiler på stikkledninger skal være varig merka med gårds/bruksnr.

Eventuell tilkopling utenom kum skal godkjennes av VA ansvarlig i kommunen.