5.10 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal vannledning

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.10 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal vannledning

Private stikkledninger tillates normalt ikke i kommunale VA-kummer.

Unntak:

  • Tilknytning for sprinkleranlegg.
  • Tilknytning til viktige hovedvannledninger.

I disse tilfellene skal avgrening foretas i kum.

Tilknytning/avgrening skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 7, UTV. Tilknytning av stikkledning til kommunal vannledning.

Anboring på plastrør i spenn tillates ikke. Se også kommunens sanitærreglement.

Krav til innmåling:

  • Avgrening utenfor kum skal innmåles med X-, Y- og Z-koordinater.
  • For anboring måles avstand med båndmål fra senter kumlokk på nærmeste kum til anboringspunkt.

Lokal bestemmelse for Tynset, Tolga, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen og Alvdal

Tilknytning av stikkledning skal fortrinnsvis skje i kum. Eventuelle andre løsninger avtales spesielt med kommunen. Det skal benyttes avsinkningsfri messing for gjengeventilerog messingfittings. Tiltak for å hindre galvanisk korrosjon vurderes spesieltder ulike metaller skal kobles sammen.