5.16 Brannventiler

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.16 Brannventiler

Brannventiler skal anbringes etter drøfting med kommunens VA-ansvarlig og utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 47, PTV. Brannventiler. Krav til materialer og utførelse.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

For vannkapasitet og plassering av slokkevannsuttak vises det til veiledning til bestemmelsen i byggteknisk forskrift (TEK17) § 11-17. Veiledningen angir sikkerhetsnivået som minimum må være oppfylt.

Plassering av slokkevannsuttak kan diskuteres med Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT).

Kum med brannventil og ledning frem til kum skal normalt være kommunal, unntak skal avklares med VA ansvarlig, Kommunalteknikk. For uttak av brannvann fra private ledninger benyttes brannhydrant.

Montering av brannventiler:

  • Det skal kun monteres stengbare brannventiler med nøkkeltopper.
  • Ventiler skal ha Storz B kopling av messing.
  • Kummer med stengbare brannventiler merkes med runde røde skilt.
  • Brannventiler skal i åpen tilstand ha tilstrekkelig åpning til evakuering av renseplugg, dvs. minimum DN 100.