5.3 Dimensjonering av vannledninger

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.3 Dimensjonering av vannledninger

Dersom vannet får for lang oppholdstid i ledningsnett og høydebasseng, kan vannkvaliteten forringes. Volumet i vannledninger og basseng må derfor tilpasses variasjonene i det vanlige vannbehovet. Vannverk der det vanlige forbruket er lite, kan derfor ikke levere store mengder vann til brannslokking. I slike områder bør store og middels store sprinkleranlegg ha egen vannforsyning.

Dimensjonering skal gjøres etter NS-EN 805, Kap. 8, Dimensjonering, tillegg A. 8, 9, 10, 11, 12 og 13.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Dimensjonering skal utføres slik at ved ordinære driftsforhold oppnås følgende krav:

Anbefalt trykk på kommunens ledningsnett skal ligge mellom 3 – 7 bar.

Minste tillatte trykk på kommunalt ledningsnett er 2.0 bar.

Maks tillatt trykk på kommunalt ledningsnett er 10 bar.

Ved dimensjonering av vannledninger skal det tas spesielt hensyn til framtidig vannforsyningsbehov, brannvannsdekning og utbygging av hovednettet i området.

Ledningskapasitet skal dekke nødvendig behov for brannslukking. Veiledende verdier for brannuttak fra kum er:

Boligbebyggelse 20 l/sek.

Annen bebyggelse 50 l/sek.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forebyggendeforskriften) har bestemmelser om uttak av brann-/sprinklervann.

Forskrift setter hovedfokus på personsikkerheten i «byggverk eller områder hvor brann kan medføre tap av mange liv». I slike byggverk vil vannforsyning til sprinkleranlegg på opp til ca. 50 l/sek kunne være dekkende.

Eier av brannobjektet er ansvarlig for tilfredsstillende brannsikkerhet.

Større boligområder med mer enn 100 eiendommer (boligenheter) skal ha tosidig forsyning. Med tosidig forsyning menes forsyning fra to ulike kommunale ledninger, med formål å sikre vannforsyningen ved hendelser som gir brudd i en av forsyningsledningene.

Kommunalteknikk, Vann og avløp kan på forespørsel utføre en datasimulert test på uttak av vannmengde og trykk i et gitt punkt på vannledning. Når det gjelder test for uttak av sprinklervann er det begrensninger, se krav i  Sanitærreglement for Trondheim kommune, Del 2, T –12.