5.5 Styrke og overdekning

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.5 Styrke og overdekning

Trykkledninger skal ikke utsettes for høyere innvendig trykk enn nominelt trykk, PN. Trykkstøt skal ikke overskride nominelt trykk. Ledningene skal ikke utsettes for undertrykk.

Kommunale vannledninger legges normalt med en overdekning på mellom 1,5 og 2,5 m under ferdig opparbeidet gate/terreng. Ved legging av kommunal vannledning grunnere enn 1,5 m eller dypere enn 2,5 m må det innhentes tillatelse fra VA-ansvarlig i kommunen.

Se:

  • VA/Miljø-blad nr. 10 (PT), 11 (PT), 12 (PT), 13 (PT), 14 (PTA), 15 (PTV) og 16 (PTV), avsnitt om styrke og overdekning.
  • NS-EN 1295-1. Styrkeberegning av nedgravde rørledninger under forskjellige belastningsforhold.

Leggedypet er avhengig av frostdybden på det enkelte sted, se evt. lokale bestemmelser.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Vannledninger skal ha overdekning som sikrer at trafikklast ikke påvirker ledningens levetid.

Normal leggedybde for vannledning er 1,8 m til ok. rør. Ved mindre overdekning skal trafikklast og behov for isolering vurderes.

Normalt skal overdekning ikke overskride 2,5 m.

For vurdering av frostfri dybde i Trondheim vises til publikasjon NBI-blad nr. 451.021 Del 1 og Del 2.