5.6 Rørledninger

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.6 Rørledninger

Krav til ledningsmaterialer og eksempler på kravspesifikasjoner i:

Ovennevnte VA/Miljø-blad, bortsett fra nr. 15 og 16, omhandler både trykkrør og trykkløse rør. For samtlige blads vedkommende er det den generelle teksten, samt kravene til trykkrør, som gjelder for vannledninger.

Kommunen bestemmer valg av ledningsmateriell.

Lokal bestemmelse for Tynset, Tolga, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen og Alvdal

Anbefalte krav ogmetoder i VA-miljøbladene listet opp over gjelder generelt som skal krav. Evavvik skal avtales spesielt med kommunen. Produkt og produsent skal væreunderlagt objektiv kontroll av tredjepart, og rørene skal merkes medgodkjenningsmerke i henhold til denne kontrollen som for eksempel NordiskPolymark for plastrør. Ved montasje skal krav gitt i V/Miljøbladene samt leverandørens montasjeanvisning følges. For øvrig gjelder følgende krav:

PVC-U: PVC-U rørene skal være i henhold til NS-EN 1452 del 1-7 ogledningsanlegg med dimensjonerende trykk på opptil 10 bar skal ha rør ogrørdeler med SDR=21, mens ledningsanlegg med dimensjonerende trykk på opptil 16 bar skal ha SDR=13,6.

PVC-U rørene skal være grå. Merking skal være i henhold tilNS-EN 1452-2. I tillegg skal rørene merkes med SDR-verdi.

PE: PE rørene skal være i henhold til NS-EN 12 201 og det skal alltid benyttes en dimensjoneringskoeffisient, C, på 1,6. Minimum trykklasse skal være PN10. Forhold vedrørende trykkstøt for å unngå redusert levetid på rørene listet opp i VA/Miljøblad nr. 11 skal ivaretas. Rørene skal ha innlagt blå stripe.

Merking skal være i henhold til tabellen på side 3 i VA/Miljøblad nr. 11.