5.A Andre krav

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.A Andre krav

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

5.A.1 Tiltak i anleggsfase, rengjøring av vannledninger.

I anleggsfasen skal vannledningsrør i grøft være terset med plugg som tåler min. 0,3 bar trykk. Pluggen skal alltid monteres før anlegget forlates, dette for å hindre forurensinger i å trenge inn i ledningen.

Vannledningene skal etter spyling med normalt vanntrykk rengjøres med myke renseplugger. Det skal på plantegning, (ledningsplanen) angis hvor renseplugger legges inn og tas ut av ledningen ved rengjøring. Dette skal angis for de enkelte rørstrekninger.

Se vedlegg 9, Rengjøring av nye vannledninger med renseplugg.

5.A.2 Reduksjonskum

Se normtegning Reduksjonskum, TK-H 09.

5.A.3 Renovering av vannledning

Hovedmetode er utblokking av eksisterende rør og inntrekking av kontinuerlige rør (PE rør).

Ren inntrekking av kontinuerlige rør kan være aktuelt i spesielle tilfeller.

Ved utblokking av eksisterende rør skal det benyttes nytt rør PE 100 RC med beskyttelses-kappe bestående av min. 3,5 mm PP materiale.Varerør skal normalt ikke benyttes.

Se vedlegg 3, Renovering av vannledninger.

5.A.4 Ledning i varerør

Vannledninger legges i varerør ved kryssing av jernbane og sterkt trafikkerte hovedveier.

5.A.5 Vannledning i borhull

Prosjektering av ledning i borhull skal avklares med VA ansvarlig, Kommunalteknikk.

Der det er hensiktsmessig kan det etableres vannledning i grovborhull i fjell.

Det skal benyttes PE 100 RC med beskyttelses-kappe bestående av min. 3,5 mm PP materiale. Trykklasse min. SDR 11. Ledningen skal forankres slik at slitasjeskader på grunn av temperaturbevegelser forhindres. Den skal videre monteres slik at tillatte materialspenninger ikke under noen omstendigheter kan overskrides.

Der det er dårlig fjell med slepper skal det vurderes bruk av varerør.

Det skal etableres kum i begge ender av borhullet.

Borhullet skal være drenert slik at vanntrykk ikke kan bygge seg opp mellom rør og borhull.

Det skal være kjørbar tilkomst til begge sider av borhullet dersom annet ikke er spesielt avtalt.

5.A.6 Sprinklerledning. Testing og tilkobling til kommunal ledning

Se krav i  Sanitærreglement for Trondheim kommune, Del 2, T –12

Alle kummer med uttak av sprinklerledning skal plangodkjennes av Trondheim kommune, Kommunalteknikk.