6.1 Valg av ledningsmateriale

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.1 Valg av ledningsmateriale

VA/Miljø-blad nr. 30, PT. Valg av rørmateriell skal være veiledende for valg. Egnede dimensjoner, pris, hensyn til lagerhold og reparasjonsrutiner må også vurderes.

Kontakt kommunens VA-ansvarlig for mer informasjon.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Rør og rørdeler som tillates brukt bestemmes av VA-ansvarlig, Kommunalteknikk.

For oversikt over kravspesifikasjon se pkt. 6.7.

For selvfallsledninger er aktuelle rørmaterialer er PVC–U, betong, PP, PE.

Konstruerte rør av plast er ikke tillatt.

For pumpeledninger er aktuelle rørmaterialer er PVC–U, PE, duktilt støpejern og GRP.

Se:

Vedlegg 1, Valg av ledningsmaterialer.

Vedlegg 2 Krav til ledningsmaterialer