6.10 Ledning i kurve

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.10 Ledning i kurve

Som hovedregel skal spillvannsledning legges i rett linje, både horisontalt og vertikalt, mellom kummene. Etter avtale med VA-ansvarlig kan det gis tillatelse til å legge ledningen i kurve. Ledningen skal da koordinatbestemmes for hver 10,00 m. (x-y-z). Avvinklingen skal ikke være større enn 50 % av det produsenten angir som maksimum.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

Prosjektert avvinkling skal ikke være større enn 50 % av det rørprodusenten angir som maksimum. Etter utførelse skal rørprodusentens anbefalte maksimum avvinkling legges til grunn som akseptkriterie. Ledningen skal da fra kum til kum koordinatbestemmes for hver rørskjøt (x-y-z).

Rørprodusentens anbefalte maksimale avvinkling gjelder foran toleransekrav i kapittel UM d2) NS 3420, ledningsplassering i grøft, hvis rørprodusenten sine krav er strengere enn NS 3420.