6.12 Trasé med stort fall

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.12 Trasé med stort fall

Hvis ledningstraséen har større fall enn 1:5 (200 ‰) skal det benyttes rør med strekkfaste skjøter, alternativt helsveisede rør (stål og PE/PP) og/eller fallkum.

Ved fare for stor grunnvannsstrømning i grøfta anbringes grunnvannssperre av betong eller leire.

Rørgjennomføring gjennom sperre av betong utføres som vist i VA/Miljø-blad nr. 9, UT. Rørgjennomføring i betongkum. Ved fare for ras i gjennfyllingsmassene langs traseen må sperren utføres i betong og forankres i faste masser.

Løsning avgjøres av kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Bestemmelser i normtegning Ledningsgrøfter i bratt terreng, TK-H 14 gjelder.

Ved fall større enn 400 ‰ skal det konfereres med Vann og avløp, Kommunalteknikk.

Fallkummer bygges kun etter avtale med Vann og avløp, Kommunalteknikk.