6.18 Pumpestasjoner spillvann

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.18 Pumpestasjoner spillvann

Kontakt kommunens VA-ansvarlig for anvisninger.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

For mindre prefabrikerte pumpestasjoner se normtegninger Prefabrikert pumpestasjon for spillvann, TK-H 13-1 til TK-H 13-3 og tekniske kravspesifikasjoner for prefabrikerte pumpestasjoner, se vedlegg 14.

Utforming av større plasstøpte pumpestasjoner avklares med Vann og avløp, Kommunalteknikk.

For å sikre stabil funksjon av pumpeanlegg stilles følgende generelle krav for avløpsstasjoner, se også vedlegg 14 og normtegninger:

 • Overbygg.
 • Støyberegninger og sikring mot støyforplantning i grunn og luft.
 • Driftsovervåkningsanlegg.
 • Trykkstøtberegninger i tilførsels- og forsyningsledning.
 • Materialvalg for rør i røropplegg.
 • Fastmontert system for opptak av pumper.
 • Lys i pumpesump.
 • Innføring av renseplugg.
 • Vanninnlegg med brutt vannspeil (EN-NS 1717).
 • Overtrykks ventilasjonssystem.
 • Innbruddsikker dør.
 • Knussikkert utelys og fotoceller.
 • Tilstrekkelig spylevannsuttak, min. 38 mm.
 • HMS vurdering for driftspersonell, vask, sklisikkert golv, varmeovn, stige.
 • Driftsinstruks for stasjonen.
 • Adkomstveg for bil.

Pumpesumper under sjønivå eller ved høy grunnvannstand må sikres spesielt mot vanninntrenging og oppflyting.