6.2 Beregning av spillvannsmengder

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.2 Beregning av spillvannsmengder

Anlegg som bygges for spillvann alene, bør dimensjoneres for største forventede tilrenning. Det bør legges inn rimelig sikkerhet for framtidig økning av spillvannsmengden.

For virksomheter med særlig stort spillvannsavløp kan det settes en øvre grense for påslippet til offentlige avløpsanlegg, se bestemmelser om offentlige avløpsanlegg i forurensingsforskriften (§ 15A). Dette innebærer at virksomheten må bygge basseng o. l. som jevner ut vannføringstopper over døgnet.

Spillvannsmengder beregnes etter nærmere avtale med VA-ansvarlig i kommunen.

Lokal bestemmelse for Sandnes, Klepp, Karmøy, Haugesund, Kvitsøy, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Time, Tysvær, Vindafjord, Gjesdal, Hjelmeland, Hå og Stavanger

Spillvannsmengder skal beregnes etter planlagt behov. Se pkt. 5.2. Beregning av vannforbruk. Innlekking skal vurderes og tas med i beregningen.