6.6 Styrke og overdekking

For: Surnadal Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

6.6 Styrke og overdekking

Trykkleidningar skal ikkje utsetjast for høgare innvendig trykk enn nominelt trykk, PN. Trykkstøyt skal ikkje overskrida nominelt trykk.

Kommunale leidninger skal normalt leggjast med ei overdekking på mellom 1,5 og 2,5 m under ferdig opparbeida veg/terreng. Ved stor leggedjupne må ansvarlig prosjekterande kontakta leverandør for å avklare om leidningen har tilstrekkelig styrke.

Sjå VA/Miljø-blad nr. 10 (PT), 11 (PT), 12 (PT), 13 (PT), 14 (PTA), 15 (PTV) og 16 (PT), avsnitt om styrke og overdekning. Sjå og NS-EN 1295-1. Styrkeberegning av nedgravde rørledninger under forskjellige belastningsforhold.

Lokal bestemmelse for Surnadal

Når spillvannsledningen ligger i egen grøft gjelder følgende krav til frostfri dyp;

I Aure kommune er frostfri dyp satt til 1,0 meter.

I Averøy kommune er frostfri dyp satt til 1,5 meter.

For kommunene Sunndal, Surnadal og Tingvoll er frostfri dyp sett til 1,8 meter.

I Rindal kommunene er frostfri dyp satt til 2,0 meter.

Legging av kommunal avløpsledning dypere enn 2,5 meter krever godkjenning av VA ansvarlig i kommunen.

Bruk av grunne grøfter og isolering/preisolerte rør skal avtales med VA ansvarlig i kommunen.

Ved boring/gjennomtrekking i kryssing av veier og liknende, skal det normalt brukes varerør.

Generelt skal tekniske løsninger ved gravefrie alternativ (styrt boring m.v.), og rehabilitering av ledningsanlegg godkjennes av VA ansvarlig i kommunen.