6.9 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal spillvannsledning

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.9 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal spillvannsledning

Private stikkledninger kobles normalt til kommunal spillvanns-/avløpsledning utenfor kum. For nyanlegg benyttes det grenrør, for øvrig benyttes boring (sadelgren, kort mufferør eller Polva).

Der det finnes ledige og gode prefabrikerte renneløsninger i kum, kan VA-ansvarlig i kommunen tillate at disse blir brukt til tilknytning av stikkledninger.

Avgrening skal utføres i kum for ledning med innvendig dimensjon fra og med 150 mm.

Tilknytning/avgrening skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 33, UTA. Tilknytning av stikkledning til hovedavløpsledning.

Krav til innmåling:

  • Avgrening utenfor kum skal innmåles med X-, Y- og Z-koordinater.
  • For boring måles avstand med båndmål fra senter kumlokk på nærmeste kum til påkoblingspunkt.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

 

 

Bestemmelser for tilknytning av stikkledning til kommunal ledning går fram av sanitærreglementet for Trondheim kommune del 2, T05,

For tilknytning av privat pumpeledning, se sanitærreglementet for Trondheim kommune, del 2, T10 punkt 3.2.

Tilkobling skal som hovedregel skje i øvre halvsirkel av hovedledningen. Dette er spesielt viktig når dimensjon på tilkobling tar stor andel av rørvegg på hovedledningen.

Grenrør skal ikke plasseres nært bend på hovedledning da rørinspeksjonskamera/spyleslanger etc. kan fort fare opp i grenrøret framfor å følge hovedrørets løp.

Skrukobling (AWADOCK) for boring i betongrør tillates på lik linje som Polva Sadelgren.