6.9 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal spillvannsledning

For: Surnadal Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

6.9 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal spillvannsledning

Private stikkledninger kobles normalt til kommunal spillvanns-/avløpsledning utenfor kum. For nyanlegg benyttes det grenrør, for øvrig benyttes boring (sadelgren, kort mufferør eller Polva).

Der det finnes ledige og gode prefabrikerte renneløsninger i kum, kan VA-ansvarlig i kommunen tillate at disse blir brukt til tilknytning av stikkledninger.

Avgrening skal utføres i kum for ledning med innvendig dimensjon fra og med 150 mm.

Tilknytning/avgrening skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 33, UTA. Tilknytning av stikkledning til hovedavløpsledning.

Krav til innmåling:

  • Avgrening utenfor kum skal innmåles med X-, Y- og Z-koordinater.
  • For boring måles avstand med båndmål fra senter kumlokk på nærmeste kum til påkoblingspunkt.

Lokal bestemmelse for Surnadal

Tilknytning til nytt offentlig nett kan skje både i kum og ved greinrør. Mulig utforming er vist på standard tegning A6. Valgt løsning skal godkjennes av VA ansvarlig.

Dersom greinløsning blir valgt, skal stakekum fortrinnsvis plasseres i tomtegrense.

Tilknytning på undervannsledning/sjøledning er ikke tillatt.

Ved tilknytning av stikkledning må kjellergolv og/eller vannstand i laveste monterte vannlås ligge minst 900 mm høyere enn innvendig topp hovedledning, målt ved avgreiningspunktet mellom stikkledning og hovedledning.

Tilknytning skal også være i samsvar med kommunens Standard abonnementsvilkår for tilknyting til offentleg VA anlegg.