7.0 Generelle bestemmelser

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.0 Generelle bestemmelser

Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt med kun begrenset tilførsel til overvannssystem. Det innebærer at alternative transportsystemer skal velges dersom forholdene ligger til rette for det.

Alternative transportsystemer for overvann som bør vurderes:

På ledningssystemet skal det normalt være samme rørtype/rørdimensjon mellom kummer. Ved reparasjon og utskifting av rør skal dette utføres slik at den innvendige rørdimensjon opprettholdes.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Kommunens VA-ansvarlig er den som er fagansvarlig ved kommunalteknikk, Vann og avløp.

7.0.1 Valg av avløpssystem

Dagens situasjon er at av 7-800 km kommunalt avløpsnett er ca 50 % fellessystem, 40 % separatsystem og 10 % ikke-virksomt separatsystem.

Strategier for fremtidig avløpssystem vurderes i saneringsplanene. Dette arbeidet er ikke avsluttet. Foreløpige vurderinger er:

  • Fellessystemet beholdes i sonene Midtbyen, Ila, Lade, Trolla, Møllenberg og Singsaker.
  • Separatsystem gjennomføres i sonene Kattem, Kolstad, Tiller, Leinstrand, Spongdal, Rye/Flakk, Eklesbakken og Bratsberg samt øvre deler av sonene Byåsen og Stubban.
  • Soner med blandingssystem er foreløpig uavklart. Dette gjelder hovedsakelig sonene Ranheim, Charlottenlund, Strindheim, Munkvoll, Lerkendal samt nedre deler av sonene Byåsen og Stubban.

Se vedlegg 11, Valg av avløpssystem.

7.0.2 Lokal håndtering av overvann

Løsninger for lokal håndtering av overvann skal avklares med VA-ansvarlig, Kommunalteknikk.

Det vises til vedlegg 5, Beregning av overvannsmengde. Dimensjonering av ledning og fordrøyningsvolum.