7.0 Generelle bestemmelser

For: Surnadal Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

7.0 Generelle bestemmelser

Overvatn skal som hovudregel handterast lokalt og med kun avgrensa tilførsle til overvass-system. Det vil seia at alternative transportsystem skal velgjast der det ligg til rette for det.

Alternative transportsystem for overvatn som bør vurderast:

På overvassleidningssystemet skal det normalt vera same røyrtype/røyrdimensjon mellom kummar. Ved reparasjon og utskifting av røyr skal dette utførast slik at den innvendige røyrdimensjonen ikkje blir endra.

Lokal bestemmelse for Surnadal

Bruk av vedlegg B7 Retningslinjer for håndtering av overvann er retningsgivende for alt arbeid med overvann.