7.0 Generelle bestemmelser

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

7.0 Generelle bestemmelser

Overvatn skal som hovudregel handterast lokalt og med kun avgrensa tilførsle til overvass-system. Det vil seia at alternative transportsystem skal velgjast der det ligg til rette for det.

Alternative transportsystem for overvatn som bør vurderast:

På overvassleidningssystemet skal det normalt vera same røyrtype/røyrdimensjon mellom kummar. Ved reparasjon og utskifting av røyr skal dette utførast slik at den innvendige røyrdimensjonen ikkje blir endra.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

Bruk av overvassnorm vedlegg B4 skal leggast til grunn for handtering av overvatn. Det blir og vist til vedlegg B1 Krav til VA rammeplanar.

 

Det betyr at infiltrasjon og fordrøyingsløysingar skal veljast dersom tilhøva ligg til rett for dette. Eksisterande vassvegar skal normalt oppretthaldast. Bekkelukking skal godkjennast av NVE.

 

Alternative flaumvegar skal sikrast, dvs område der overflatevatn kan renne ved tett sluk/bekkeinntak og/eller ekstraordinære avrenningssituasjonar.

 

Overvassmengda til kommunalt nett skal reduserast. Overvatn skal  ikkje føres  til avløpsleidning utan særskilt godkjenning. Søknad skal sendast på eige skjema.

 

Det blir elles vist til kommunen sine abonnementsvilkår.