7.0 Generelle bestemmelser

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.0 Generelle bestemmelser

Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt med kun begrenset tilførsel til overvannssystem. Det innebærer at alternative transportsystemer skal velges dersom forholdene ligger til rette for det.

Alternative transportsystemer for overvann som bør vurderes:

På ledningssystemet skal det normalt være samme rørtype/rørdimensjon mellom kummer. Ved reparasjon og utskifting av rør skal dette utføres slik at den innvendige rørdimensjon opprettholdes.

Lokal bestemmelse for Tynset, Tolga, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen og Alvdal

Det tillates ikke felles spillvanns og overvannskum. Det tillates ikke felles overvannskum med vannledning, jf. pkt 5.0. Der det ligger til rette for de skal overvannet tas hånd om lokalt. Løsning for lokal overvannsdisponering skal avklares med kommunen.