7.12 Trasé med stort fall

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.12 Trasé med stort fall

Hvis ledningstraséen har større fall enn 1:5 (200 ‰) skal det benyttes rør med strekkfaste skjøter, alternativt helsveisede rør (stål og PE/PP) og/eller fallkum.

Ved fare for stor grunnvannsstrømning i grøfta anbringes grunnvannssperre av betong eller leire. Rørgjennomføring gjennom sperre av betong utføres som vist i VA/Miljø-blad nr. 9, UT. Rørgjennomføring i betongkum. Ved fare for ras i gjennfyllingsmassene langs traséen må sperren utføres i betong og forankres i faste masser.

Løsning avgjøres av kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Se normtegning Ledningsgrøfter i bratt terreng TK-H 14.

Ved fall større enn 400 ‰ skal det konfereres med VA-ansvarlig, Kommunalteknikk.

Fallkummer bygges kun etter avtale med VA-ansvarlig, Kommunalteknikk.