7.12 Trasé med stort fall

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.12 Trasé med stort fall

Hvis ledningstraséen har større fall enn 1:5 (200 ‰) skal det benyttes rør med strekkfaste skjøter, alternativt helsveisede rør (stål og PE/PP) og/eller fallkum.

Ved fare for stor grunnvannsstrømning i grøfta anbringes grunnvannssperre av betong eller leire. Rørgjennomføring gjennom sperre av betong utføres som vist i VA/Miljø-blad nr. 9, UT. Rørgjennomføring i betongkum. Ved fare for ras i gjennfyllingsmassene langs traséen må sperren utføres i betong og forankres i faste masser.

Løsning avgjøres av kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Tynset, Tolga, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen og Alvdal

Alle rørgjennomføringer skal utføres med avtrappet gummimansjett, jf. VA/Miljø-blad nr. 9.