7.2 Beregning av overvannsmengder

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.2 Beregning av overvannsmengder

Overvannsledninger/overvannsanlegg skal dimensjoneres etter nærmere avtale med VA-ansvarlig i kommunen.

Utførelse i innløps- og utløpsarrangement i overvannsdammer beregnet for fordrøyning og flomdempning skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 70, UT. Innløp- og utløpsarrangement ved overvannsdammer. Metoden for beregning av nødvendig volum for overvannsdammer med flomdempningsformål er vist i VA/Miljø-blad nr. 69, PTA. Overvannsdammer. Beregning av volum.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Generelt skal overvannssystemet dimensjoneres i henhold til NS-EN 752.

På noen punkt er kravene skjerpet i forhold til NS-EN 752.

Det skilles mellom gjentaksintervall for regn (regnskyllhyppighet) og gjentaksintervall for oversvømmelse (oversvømmelseshyppighet).

Dimensjonerende gjentaksintervall for regn vil avhengig av feltets karakter og variere fra 10 til 30 år.

Tilsvarende dimensjonerende gjentaksintervall for oversvømmelse vil variere fra 20 til 50 år.

For små homogene avløpsfelt < 50 ha kan den rasjonelle metoden benyttes. For mindre felt med komplisert avrenningsforhold eller felt > 50 ha skal det benyttes simuleringsmodeller av typen MOUSE eller tilsvarende. Ved slike felt skal modellen også kontrollere at sikring mot oversvømmelse er i henhold til gjentaksintervall for dimensjonerende oversvømmelseshyppighet.

Overvannsmengder skal beregnes og dokumenteres i henhold til:

Vedlegg 5, Beregning av overvannsmengde. Dimensjonering av ledning og fordrøyningsvolum.

Kravene gjelder også for avløp fellesledninger.

Viser for øvrig til NORVAR rapport 144/2005, Veiledning i overvannshåndtering.