7.2 Beregning av overvannsmengder

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.2 Beregning av overvannsmengder

Overvannsledninger/overvannsanlegg skal dimensjoneres etter nærmere avtale med VA-ansvarlig i kommunen.

Utførelse i innløps- og utløpsarrangement i overvannsdammer beregnet for fordrøyning og flomdempning skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 70, UT. Innløp- og utløpsarrangement ved overvannsdammer. Metoden for beregning av nødvendig volum for overvannsdammer med flomdempningsformål er vist i VA/Miljø-blad nr. 69, PTA. Overvannsdammer. Beregning av volum.

Lokal bestemmelse for Tynset, Tolga, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen og Alvdal

Generelt vises til Norvarsveiledning i overvann, (rapport 144-2005).

Nedbørfelt < 20-50 ha:

Overvannsmengden beregnes som hovedregel etter den rasjonellformelen. Nedbørintensiteten hentes fra IVF-kurve fra den nå nedlagte målestasjonen Sæter i Kvikne, supplert med data fra IVF-kurve fra ny målestasjon i Tynset. Det benyttes et gjentaksintervall som angitt i tabell 2.3 i Norvars veiledning og beregning skal utføres for regnskyllshyppighet. Det henvises til vedlegg 6, Beregningsmetodeog dataunderlag i Norvars overvannsrapport hvor detaljert fremgangsmåte er beskrevet. Der feltene har uregelmessig form eller stor variasjon i konsentrasjonstid/avrenningskoeffisient skal bruk av alternative metoder vurderes.

Nedbørfelt > 20-50 ha: Beregningsmetode avklares med kommunen.