7.3 Dimensjonering av overvannsledninger

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.3 Dimensjonering av overvannsledninger

Når nødvendig kapasitet er fastsatt, beregnes ledningens/anleggets dimensjon i henhold til dimensjoneringskriterier oppgitt av kommunens VA-ansvarlig. I tillegg må en kartlegge og sikre en alternativ flomveg for overvannet når ledningens kapasitet ikke strekker til.

Lokal bestemmelse for Tynset, Tolga, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen og Alvdal

Ledningsanlegg skal dimensjoneres for spissavrenning. Flomveger skal planlegges for 100 års flommen. For øvrig vises det til pkt. 7.2 vedrørende beregning av overvannsmengder.