7.5 Minimumsfall/selvrensning

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.5 Minimumsfall/selvrensning

Overvannsledninger har som regel samme fall som spillvannsledningen i grøfta. Ved separat overvannsledning vurderes minimumfallet særskilt. Det er viktig å ikke få motfall og svanker ved legging av ledninger. Toleransekrav til leggingen er derfor viktig, og finnes i NS 3420.

Minimumsfall skal godkjennes av kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Fall mindre enn 5 ‰ (1:200) godkjennes normalt ikke.

Minimumsfall på overvann- og fellesavløpsledning skal som hovedregel være 10 ‰ (1:100).

I spesielle tilfeller der avvik fra minimumsfall ønskes, skal det dokumenteres at ledningen er selvrensende ved hjelp av skjærkraftberegninger.