7.5 Minimumsfall/sjølvreinsing

For: Surnadal Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

7.5 Minimumsfall/sjølvreinsing

Overvassleidningar har som regel same fall som spillvassleidningen i grøfta. Ved separat overvassleidning skal minimumfallet vurderast særskilt. Det er viktig at ein ikkje får motfall og svankar ved legging av overvassledningar. Toleransekrav til legginga er difor viktig, sjå NS 3420.

VA-ansvarlig i kommunen skal godkjenna minimumsfall.

Lokal bestemmelse for Surnadal

Overvannledninger skal ikke legges med mindre fall enn 5 promille.