7.6 Styrke og overdekning

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.6 Styrke og overdekning

Kommunale ledninger legges normalt med en overdekning på mellom 1,5 og 2,5 m under ferdig opparbeidet gate/terreng. Ved stort leggedyp må ansvarlig prosjekterende kontakte leverandør for å avklare om ledningen har tilstrekkelig styrke.

Se forøvrig VA/Miljø-blad nr. 10 (PT), 11 (PT), 12 (PT), 13 (PT), 14 (PTA), 15 (PTV) og 16 (PTV), avsnitt om styrke og overdekning. Se også NS-EN 1295-1. Styrkeberegning av nedgravde rørledninger under forskjellige belastningsforhold.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Ved legging av kommunal ledning dypere enn 4,0 meter må det innhentes tillatelse fra VA-ansvarlig, Kommunalteknikk.

Senere terrenginngrep som gir overdekning større enn 4.0 m skal ikke gjennomføres uten tillatelse fra VA-ansvarlig, Kommunalteknikk. Leggedyp over 6,0 m vil normalt ikke godkjennes.