7.A Andre krav

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.A Andre krav

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

7.A.1 Rørinspeksjon

Alle nye ledninger skal rørinspiseres.

Rørinspeksjon med videoopptak av avløpsledninger skal utføres og rapporteres i henhold til NORVAR-rapport nr. 145 – 2006 Inspeksjonsmal for avløpssystemer.

Den som utfører rørinspeksjon skal ha operatørbevis fra RIN/NORVAR.

Rørinspeksjon skal utføres etter at ledning er fullstendig rengjort med høytrykksspyling. Kamera skal normalt kjøres med fallretningen.

Det skal rørinspiseres med vann i ledning, ved tørr ledning skal det brukes fallmåler.

Ved ledning under sjønivå skal rørinspeksjon utføres ved høy vannstand.

Rørinspeksjonen skal leveres på WinCan-format og bestå av:

  • Ett sett papirkopi (inkludert kart påmerket kontrollert rørostrekning).
  • En digital fil.
  • Videoopptak som DVD.

Både rapporten og videoen vil bli overført til kommunens Win Can-fagdatabase for rørinspeksjon. Rapporten skal godkjennes av byggeleder/Bydrifts driftsleder for ledningsnett avløp og leveres senest sammen med anleggsrapporten.

7.A.2 Deformasjonsprøving

Ved deformasjonsavvik skal deformasjonsprøving benyttes.

Før ledningene kontrolleres og prøves skal de være rengjort. Det må tas hensyn til ledningsmaterialet og legetidspunkt slik at tillatt deformasjon over en periode kan defineres.

Fleksible selvfallsledninger skal deformasjonsprøves etter NS 3552, Fleksible avløpsledninger i grunnen. Metode for deformasjonsprøving med krav som angitt i NS 3420.

7.A.3 Feilføring

Feilføring av avløpsvann berører både spillvann og overvann og defineres som:

  • Spillvann føres til overvannsledning eller direkte til resipient uten rensing.
  • Overvann føres til spillvannsledning.
  • Overvann føres til AF ledning i stedet for til nærliggende resipient.
  • Avløp fellesledning føres til overvannsledning.

Alle utførende foretak som arbeider med kommunale og/eller private avløpsledninger har et objektivt ansvar for å påse at spillvann/overvann føres i riktig ledning.

Se vedlegg 6, Feilføring av avløpsvann.

7.A.4 Ledning i varerør

Avløpsledninger legges i varerør ved kryssing av jernbane og sterkt trafikkerte hovedveier.

Alternativt (under veg) kan avløpsledninger oppdimensjoneres for evt. fremtidig innvendig renovering.

7.A.5 Renovering

Hovedmetode er strømpeforing. Kontinuerlige rør (PE – inntrekking) er aktuelt i forbindelse med utblokking når en ønsker å øke dimensjonen.

Se vedlegg 4, Renovering av avløpsledning.