8.0 Generelle bestemmelser

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

8.0 Generelle bestemmelser

Hvis det er teknisk/økonomisk mulig skal det anlegges separatsystem.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Kommunens VA-ansvarlig er den som er fagansvarlig ved Kommunalteknikk, Vann og avløp.

Krav til avløp fellessystem er gitt i kap. 6 Transportsystem – spillvann.