8.1 Sand- og steinfang

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

8.1 Sand- og steinfang

Sand- og steinfang skal etableres for oppsamling av sand og grus i ledningsnettet. Dette kreves hvor avløp går inn på pumpestasjon/trykk-kummer. I nye utbyggingsområder bør midlertidig steinfangskum etableres der det nye ledningsnettet knyttes til det eksisterende.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Det skal normalt bygges sand- og steinfang foran alle avløps pumpestasjoner på fellessystem. Fanget skal ikke koples til evt. overløp fra pumpestasjonen. Tømming skal kunne utføres under ordinær drift.