3.6 Krav til plandokumentasjon

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

3.6 Krav til plandokumentasjon

Både prosjektdokument og sluttdokumentasjonen skal innehalda:

a) Tiltaksframstilling som viser omfanget av tiltaket.

b) Oversiktsplan

 

c) Situasjonsplan som viser:

 • Eksisterande bygningar, leidningar og kabelanlegg, inkl. luftstrekk. Det skal framgå kvar informasjonen er henta frå.
 • Planlagte anlegg skal visast med terrenginngrep, påførte røyrtypar og dimensjonar, kummar, slukplasseringar osb.
 • Prosjektet skal framgå eintydig, t.d. med utheving i høve til grunnlagsdokumenta.
 • Nordpil og rutenett.

d) Gjeldande reguleringsplan og eigedomsoversikt.

e) Lengdeprofil som viser:

 • Terrenghøgd.
 • Fjellprofil.
 • Kote topp vassleidning i kummar.
 • Kote innvendig botn avløps-/spillvassleidning i kummar.
 • Kote innvendig botn overvassledning i kummar.
 • Fallforhold.
 • Leidningstype.
 • Leidningsmaterial og klasse.
 • Leidningsdimensjonar.
 • Leidningslengder, med kjeding.
 • Kumplassering.
 • Slukplassering.
 • Stikkleidningar.
 • Kryssande/parallelle installasjonar i grunnen.

f) Erklæringar som blir krevd av VA-ansvarlig i kommunen.

g) Tittelfelt som viser:

 • Prosjektnavn.
 • Teikningstype.
 • Målestokk.
 • Revisjonsstatus.
 • Ansvarlig prosjekterande.
 • Tiltakshavar.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

Ved utskifting og rehabilitering skal det stillast ytterlegare krav til planmateriell/sluttdokumentasjon. Følgjande forhold skal visast spesielt:

 • Grense for rehabilitering/utskifting
 • Rehabiliterte stikkleidningar
 • Eksisterande leidningar, kummar, m.m. som blir fjerna
 • Eksisterande leidningar som blir sett ut av drift, men ikkje blir fjerna.

 

Vedlagte standard teikning A1 Plan og lengdeprofil viser eksempel på utføring . For nærare informasjon om avløpspumpestasjonar, blir det vist til pkt. 6.18