3.9 Krav til sluttdokumentasjon

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

3.9 Krav til sluttdokumentasjon

Før overtaking for offentleg eige, drift og vedlikehald, skal sluttdokumentasjon leverast. Sluttdokumentasjon skal innehalda:

 • Ajourførte teikningar som viser korleis anlegget er utført.
 • Koordinatfesta innmålingsdata.
 • Komplett KS- og HMS-dokumentasjon inkludert:
  • Dokumentasjon på utført røyrinspeksjon, trykkprøving og desinfisering der dette er påkrevd.
  • Dokumentasjon på evt. avvik frå originalplanen. Jfr. 3.6.
 • Tinglyste rettar.
 • Bankgarantiar.
 • Ferdigattest.

Krav til innmåling:

For alle nyanlegg (gjeld og utskifting av eksisterande leidningar) skal følgjande punkt innmålast med X-, Y- og Z-koordinatar:

 • Kummar (topp senter kumlokk), gjeld og for eksisterande kummar når dei har innverknad på anlegget.
 • Sluk (topp senter slukrist).
 • Leidningar i kum (sjå målepunkt for kotehøgd på leidning).
 • Retningsendringar (knekkpunkt) i horisontalplanet og/eller vertikalplanet.
 • Overganger (mellom ulike røyrtypar).
 • Kvar 10. meter for leidning lagt i kurve.
 • Krysningspunkt for eksisterande kommunale leidningar.
 • Gren og påkoplingar, gjeld og tilkopling av private leidningar utanfor kum i utbyggingsområder.
 • Endeavslutning av utlagte avløpsavstikkarar, gjeld berre for utbyggingsområder.
 • Nedgravde hjelpekonstruksjonar (forankringar, avlastingsplater osb.).
 • Inntak.
 • Utløp/utslepp.

Målepunkt for kotehøgd på leidning.

 • Trykkleidningar: Utvendig topp røyr.
 • Sjølvfallsleidningar: Innvendig botn røyr

Innmåling med bandmål:

 • Avstand frå senter kumlok til tilkoplingspunkt for private leidningar

Koordinatfesta innmålingsdata og eigenskapsdata for leidningsnett med tilhøyrande installasjonar (kummar, pumpar, ventilar osb.) skal leverast på digital form i samsvar med gjeldande SOSI-standard.

Sluttdokumentasjonen skal godkjennast før overtaking.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

Generelt skal all innmåling og dokumentasjon av VA anlegg vere i samsvar med vedlegg B 3 Krav til sluttdokumentasjon.