4.1 Fleksible røyr – Krav til grøfteutføring

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

4.1 Fleksible røyr – Krav til grøfteutføring

VA/Miljø-blad nr. 5, grøfteutføring fleksible røyr, og NS 3420 gjeld for grøfter med fleksible røyr, dvs. røyr av PVC-U, PE, PP, GRP og tynnvegga stålrøyr.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

Bruk av NO – DIG løysingar er svært aktuelt å bruke mange stader og skal vurderast ved all utbetring/rehabilitering av eksisterande VA anlegg.

 

Ved bruk av PE røyr skal personalet som gjennomfører sveisinga av leidningen ha godkjent sertifikat for den metoden som blir brukt.

 

Ved boring/gjennomtrekking og kryssing av vegar og liknande, skal det brukast varerøyr. Vidare skal PE leidningar ha ei kappe av PP materiale.  Tekniske løysingar ved gravefrie alternativ (styrt boring m.v.),  og rehabilitering  av leidningsanlegg  skal godkjennast av VA ansvarleg i kommunen.

Fundament og omfyllingsmasse skal vere i fraksjonen 8 – 22 mm for dimensjonar opp til 500 mm diameter. For dimensjonar større enn dette må storleik på omfyllingsmasse vere tilpassa diameter på røyret i samsvar med tilråding frå produsent. Val av løysing skal godkjennast av VA ansvarleg.

 

Ved dårlege grunntilhøve (ikkje drenerbare massar – dvs m.a. myr /leire) skal  det brukast geotekstil/ fiberduk  i botnen av grøfta samt sidene til over leidningsona. Fiberduk skal og brukast der omliggande massar er større steinar/fylling o.l. slik at det er fare for at omfyllingsmassane kan forsvinne ut av grøfta. Fiberduken skal dimensjonerast (val av bruksklasse) ut frå botnforhold og steinstorleik. Det blir her vist til VA miljøblad nr 5 samt Håndbok N200 frå Statens vegvesen. Bruk av grunne grøfter og isolering/preisolerte røyr og eventuelt varmekablar skal avtalast med VA ansvarleg i kommunen.

 

Alle plastrøyr skal vere merka med Nordic Poly Mark (NPM). I tillegg gjeld for PVC røyra at alle pakningar vere faste dvs. ingen bruk av lause pakningar.

 

Det skal brukast strekkfaste røyrkonstruksjonar og forankring av desse i trasear med større fall enn 200 ‰. I kryss med drensgrøfter eller veiter og ved leidningsfall større enn 1:5 skal det alltid etablerast stenge som hindrar vassinnsig i grøfta. Også i meir flate parti vil det kunne vere aktuelt å etablere grøftestengsel. Dette kan vere i myrområde, større retningsendringar m.v. VA ansvarleg avgjer når grøftestengsel er nødvendig å etablere. Mogleg utforming er vist på teikningane A 9 Grøftestenge i betong og A10 Grøftestenge ved bruk av leire.

Oppbygging av grøfta

 

Innbyrdes plassering av røyra i grøfta skal gjerast slik jf. vedlegg  A2 og A3 Grøfteprofil.

 

Kommunane Giske,  Sula  og Sykkylven – 3 nivå  med overvassleidning  til venstre (alternativt speilvendt) og lengst nede jf teikning A3.  For Giske skal det vere 50 mm vertikalt avstand mellom røyra. For  Sula og Sykkylven skal det vere 200 mm vertikal avstand.

 

Minimum horisontal avstand mellom vassleidning og kablar er sett til 1 meter.

 

Kommunane Hareid,  Herøy vasslag/Herøy kommune, Stranda, Volda og Ørsta  2 nivå med vassleidning øvst og overvassleidning  og spillvassleidning på same nivå. Mogleg utforming er vist på teikning A2. 250 mm avstand frå topp overvassleidning til botn vassleidning.  Minimum horisontal avstand mellom vassleidning og kablar er sett til 1 meter.

 

Ålesund kommune; 2 nivå med vassleidning øvst og der overvassleidning ligg mellom spillvassleidning og vassleidning jfr. teikning A2. Det skal vere 150 mm avstand frå topp overvassleidning til botn vassleidning. Formålet med dette kravet er å sikre at kablar i vegen ligg i ro ved graving/utbetring av VA/veg anlegga. Bruk av mindre avstand skal godkjennast særskilt av VA ansvarleg i kommunen.

 

I tillegg gjeld for Stranda og Sula kommune;

Ved alle  leidningsanlegg skal det vurderast kor vidt eigen drensleidning er nødvendig, sjå teikning A2 og A3. Behovet for leidning og dimensjon på leidningen skal godkjennast av VA ansvarleg i kommunen.