5.10 Tilknyting av stikkleidninger/avgreining på kommunal vassleidning

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.10 Tilknyting av stikkleidninger/avgreining på kommunal vassleidning

Det blir normalt ikkje gjeve løyve til private stikkleidningar i kommunale VA-kummar.

Unntak:

  • Tilknyting for sprinkleranlegg.
  • Tilknyting til viktige hovudvassleidningar.

I desse tilfella skal avgreining gjerast i kum.

Tilknyting/avgreining skal utførast i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 7, UTV. Tilknytning av stikkledning til kommunal vannledning.

Anboring på plastrøyr i spenn er ikkje lov.

Krav til innmåling:

  • Avgreining utanfor kum skal innmålast med X-, Y- og Z-koordinatar.
  • For anboring målar ein avstand med bandmål frå senter kumlokk på næraste kum til anboringspunkt.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

Følgjande gjeld for kommunane Giske, Hareid, Stranda, Sula, Sykkylven, Volda og Indre/Nordre del av Ålesund  og Herøy Vasslag;

Tilknyting til kommunalt nett skal skje i kummar. Eventuell tilkopling utanom kum skal godkjennast av VA ansvarleg i kommunen.

Tilknyting skal også vere i samsvar med «Standard Abonnementsvilkår  for tilknyting til kommunalt VA anlegg» for kommunen. Der plassen i kummen er tilstrekkeleg, skal  samleflens eller manifoil nyttast for stikkleidningar.  Ved større utbyggingar skal det nyttast stikkleidningskummar.

Det skal monterast stoppekran i kum for kvar enkelt bustad og merkast med gards og bruksnummer. Stikkleidningen skal vere av 32 mm PE eller større (gjeld ikkje Sula kommune – sjå eige punkt).  Ved skøyting i offentleg veg, skal leidningen sveisast. Mogleg løysing er synt på standard teikning A4. Tilknyting i kum – vassforsyning

Tilkopling til kommunale hovudleidningar/ overføringsleidningar med store dimensjonar blir normalt ikkje tillatt. Før prosjektering av sprinklaranlegg skal den VA-ansvarlege kontaktast.

Vidare er tilknyting av privat stikkleidning til undervassleidningar og sjøleidning ikkje tillatt.

I tillegg gjeld spesielt for Herøy vasslag

Der det er fleire enn to uttak krev Herøy Vasslag rustfri manifold eller koplingsflens og bakkekran.

For kommunane Volda og Sykkylven samt Herøy Vasslag gjeld følgjande;

Tilkopling av sprinklaranlegg skal skje med eigen leidning til kommunalt nett. Ved tilkopling til kommunalt nett skal det setjast ned kum, med montering av tilbakestraumsventil.

For Giske kommune gjeld følgjande :

Ved bruk av stikkleidningskummar skal det brukast samleflens eller manifoil stor nok til at det kan monterast stoppekran og vassmålar til kvar enkelt bustad/ stikkleidning.

Tilkopling på eldre nett skal skje etter avtale med VA ansvarleg frå eigen 63 mm fordelings leidning parallelt med kommunal hovudleidning.

For Sula kommune gjeld følgjande;

Alle anboringar skal vere i korrosjonsfri utføring.

Alle kommunale og private stikkleidningar frå anboring/stikkleidningskummar og til innvendig stoppekran skal vere av type Rør i rør som er utskiftbare. Røyret skal bestå av følgjande kvalitetar. Det indre røyret skal vere av PE SDR11. Ytterøret skal vere av PE SDR 17.

Alle private og kommunale vassleidningar som kryssa veger skal leggast i varerøyr.

Tilkopling av sprinklaranlegg skal skje med eigen leidning til kommunalt nett. Ved tilkopling til kommunalt nett skal det setjast ned kum, med montering av tilbakestraumsventil.

Tilknytting av sprinklar skal ha montert stengeventilar i begge retningar på kommunal leidning.

For kommunane Ørsta og Ytre del av Ålesund gjeld;

Hovudløysing for tilkopling er anboring på kommunal fordelingsleidning. Anboring PE leidning skal sveisast. Etter avtale med VA ansvarleg kan tilkopling i eigen privat fordelingskum aksepterast. Det blir vist til teikning A 5. Tilknyting på leidning/fordelingskum

Tilkopling til kommunale hovudleidningar/ overføringsleidningar med store dimensjonar blir normalt ikkje tillatt. Før prosjektering av sprinklaranlegg skal den VA-ansvarlege kontaktast. Det blir elles synt til teikning A5-B. Tilknyting sprinklaranlegg.

Tilknyting av privat stikkleidning til undervassleidningar og sjøleidning er ikkje tillatt.

I tillegg gjeld spesielt for Ålesund (heile kommunen)

Tilknytting av sprinklar skal ha montert stengeventilar i begge retningar på kommunal leidning

Anboring på duktilt støypejern skal utførast med korrosjonsbeskyttelse/hylse.