5.14 Vassverkskummar

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.14 Vassverkskummar

Nødvendige installasjonar i vasskummar skal vurderast etter kva funksjon kummen skal ha. Sjå VA/Miljø-blad nr. 1, Kum med prefabrikkert bunn.

Røyrgjennomføringar skal utførast i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 9, UTV Rørgjennomføring i betongkum.

Nedstigningskummar skal ikkje ha mindre diameter enn 1200 mm. I kummar som blir brukt til utspyling og/eller mottak av reinseplugg skal dimensjon på drensleidning vera minimum DN 150 mm.

Montering av kumramme og kumlok skal utførast i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 32, Montering av kumramme og kumlokk.

Kummen skal ha drenering/vera tilstrekkelig tett, slik at vatn ikkje står opp på armaturet.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

Alt armatur i prefabrikkert kum skal kunne brukast frå bakkenivå. Det skal leggjast flatt lokk med sentrisk hull som er plassert over armaturen for kummar inntil 2.0 meter djupe.  For djupare kummar skal det brukast eksentrisk hol plassert over stige. Ved bruk av  plasstøypte kummar skal løysing avklarast med VA ansvarleg.

 

Nedstigningskummer skal ikkje ha mindre diameter enn 1600 mm.  For armatur 200 mm og større skal diameteren vere minimum 2000 mm. Det skal vere montert beskyttelseshette på alle brannventilar og brannventilar skal vere sentrert under kumlokk.

Grunne kummar skal ha 800 mm lokk.

Brannventilane skal vere sikra mot innsug.

Det skal alltid monterast justeringsring av betong eller plast minimum 150 mm høgde, med støttering av aluminium eller varmforsinka stål, jfr teikning A8, Vasskum i veg. Ved reasfaltering kan justeringsringar med 100 mm høgde brukast.  Det skal vere minimum 250 mm og maksimum 300 mm grusmasse (underbygning) frå kumlokk/topp kum og opp til underkant av asfaltdekke. For fylkeskommunale og riksvegar må krava som gjeld for desse vegane følgjast.

Vasskummen skal vere frostsikker. Val av metode må avklarast med VA ansvarleg i kommunen.

Vassverkskummar skal ha open drenerering(kummen skal vere tørr)  til  overvassleidning eventuelt bekk/elv. Dersom dette ikkje let seg gjere, må det brukast tette kummar. Alternativt skal det ikkje setjast ned kum, men brukast nedgravd løysing dvs. at alle leidningane og armatur ligg nedgravde og slusene blir opererte via spindelforlengarar jf. vedlegg A 7. Forenkla kumløysing. Dersom det skal monterast brannventil, må det vere eit system for nedtapping.  Ei slik løysing skal godkjennast av VA ansvarleg.

Alle endeleidningar skal ha kum med spyleleidning og brannuttak dersom kommunen krev det. Vidare skal det monterast lufteklokke/ventil dersom leidningen ligg med stigning mot endepunktet. Alle vassverkskummar skal og vere tilrettelagt for pluggkjøring.

Utforming av reduksjonskummar og vassmålarkummar skal skje etter avtale med VA ansvarleg i kommunen.

 

For Hareid og Stranda kommune gjeld følgjande:

Det kan brukast kjegler på kummar etter nærare avtale med VA ansvarleg.

Vidare skal det brukast 650 mm kumlokk/flyteramme med tett spetthol med skuminnlegg, lås og omsluttande påstøypt pakning. Fargekode skal avklarast med VA ansvarleg.

For Herøy Vasslag gjeld følgjande;

Det skal brukast topp plate med sentrisk hol for 800 mm kumlokk/flyteramme med tett spetthol med skuminnlegg, lås og omsluttande påstøypt pakning for kummar inntil 2 meter djupe.  Avstand frå topp kumlokk til brannventil skal vere 70 – 90 cm

Herøy Vasslag kjøper inn og held lager av kumlokk med eigen logo. Vasslaget

brukar 800 mm lokk  i Ø 650 og Ø 800 storleik. Slike lokk skal brukast på alle nye kummar og utbyggar kjøper desse av HV. Herøy Vasslag kan det brukast kuleventilar i staden for bakkeventilar for lufting.

På nyanlegg skal det monterast kummar med min. 1,50 m frå kumlokk til topp røyr. Røyra skal monterast til allereie fastmontert konsoll, slik at røyret blir heva litt over kumbotn.

I kummar der topplate blir brukte skal tilpassing til vegnivå skje med hjelp av justeringsringar. Maks. totalhøgde på justeringsringar er 30 cm. Det skal vere minimum 20 cm grusmasse (underbygning) frå topplate og opp til underkant av asfaltdekke på kommunale vegar. For fylkesveier og riksveier gjeld krava til Statens vegvesen.

For Stranda kommune gjeld i tilleggskrav

Justeringsringar med 5, 10, 15 eller 20 cm høgde kan brukast . Materialkvaliteten kan vere betong eller plast. Justeringsringar med 5 cm høgde, skal vere av plast.

Alle endeledninger skal ha mulighet til utspyling.

Nødvendig dimensjon på drensleidning i kummar berekna på utspyling og/eller mottak av spylepluggar, må avklarast med VA ansvarleg. For kummer som er berekna på utspyling og/eller mottak av renseplugger skal drensleidningen vere minst 200 mm.

For Sula gjeld følgjande tilleggskrav;

Det skal brukast topp plate med sentrisk hol for 800 mm kumlokk/flyteramme med tett spetthol med skuminnlegg, lås og omsluttande påstøypt pakning for kummar inntil 2 meter djupe. Fargekode skal avklarast med VA ansvarleg. Det skal vere montert kapsellokk på alle kumlok, sentrert over brannventil.  Avstand frå topp kumlokk til brannventil skal vere 70 – 90 cm.

Alle endeledninger skal ha mulighet til utspyling.

Drensleidning frå kummen skal ha dimensjon minimum 200 mm og koplast til OV nettet. Vidare skal kummen sikrast mot inntrenging/tilbakeslag der dette kan forekome f. eks i nærleiken av sjø/innsjø. Faren for gassinntrenging frå overvassanlegget samt faren for frost må vurderast.

For kommunane Volda og Ørsta gjeld følgjande tilleggskrav;

Alle endeledninger skal ha mulighet til utspyling.

Drensleidning frå kummen skal ha dimensjon minimum 200 mm og koplast til OV nettet. Vidare skal kummen sikrast mot inntrenging/tilbakeslag der dette kan forekome f. eks i nærleiken av sjø/innsjø. Faren for gassinntrenging frå overvassanlegget samt faren for frost må vurderast.

Vidare skal det brukast 650 mm kumlokk/flyteramme med tett spetthol med skuminnlegg, lås og omsluttande påstøypt pakning. Fargen på pakninga skal vere blå.

For Ålesund kommune (heile kommunen) gjeld;

På nyanlegg skal det monterast kummar med min. 1,50 m frå kumlokk til topp røyr. Røyra skal monterast til allereie fastmontert konsoll, slik at røyret blir heva litt over kumbotn.

I kummar der topplate blir brukte skal tilpassing til vegnivå skje med hjelp av justeringsringar. Maks. totalhøgde på justeringsringar er 30 cm. Det skal vere minimum 20 cm grusmasse (underbygning) frå topplate og opp til underkant av asfaltdekke på kommunale vegar. For fylkesveier og riksveier gjeld krava til Statens vegvesen.

Alle endeledninger skal ha mulighet til utspyling.

Drensleidning frå kummen skal ha dimensjon minimum 200 mm. Vidare skal kummen sikrast mot inntrenging/tilbakeslag der dette kan forekome f. eks i nærleiken av sjø/innsjø. Drensleidningen må førast til stad der vatnet ikkje kan gjere skade. Faren for gassinntrenging frå overvassanlegget samt faren for frost må vurderast.