5.15 Avstand mellom kummar

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.15 Avstand mellom kummar

Avstand mellom vasskummar avheng av fleire faktorar:

  • Brannvassuttak.
  • Høgbrekk/lågbrekk.
  • Avgreiningar.
  • Drift.

Endelig avstand skal avtalast med VA-ansvarleg i kommunen.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

Ved overgang frå ein materialkvalitet til ein annan f. eks PVC til PE, skal det setjast ned kum med avstengingsventil.

For  Sykkylven kommune gjeld ;

 

Brannkum/brannhydrant skal plasserast innanfor 50 meter frå inngangen til hovudangrepsveg. Etter avtale/godkjenning av VA ansvarleg, kan det det gjevast dispensasjon frå dette kravet.

 

For Ålesund kommune gjeld;

 

Ved bruk av PE leidning skal maksimal avstand mellom kummer normalt ikkje overstige 100 meter.

 

Ved overgang frå ein materialkvalitet til ein annan f. eks PVC til PE, skal det setjast ned kum med avstengingsventil. Ved reint reperasjonsarbeid ved nedsetjing av ei røyrlengde, gjeld ikkje dette kravet.