5.18 Desinfeksjon

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.18 Desinfeksjon

Desinfeksjon av nyanlegg skal utførast i samarbeid med VA-ansvarlig i kommunen. Arbeidet skal gjerast i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 39 UTV, Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg, og NS-EN 805, kap. 12.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

VA-ansvarleg i kommunen skal varslast minimum 3 – tre –  virkedagar på førehand og ha høve til å vere til stades når desinfeksjonen skal utførast.

 

Firma som skal utføre desinfeksjon skal dokumenterte formell og relevant kompetanse, samt oppgi referansar frå tilsvarande ytingar.

 

Desinfeksjonen skal gjennomførast av eksternt firma som er uavhengig utførande entreprenør.

 

For Herøy vasslag, Volda og Ålesund kommune gjeld følgjande

 

Desinfeksjon av leidningar blir gjort i eigen regi