5.6 Røyrleidningar

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.6 Røyrleidningar

Krav til leidningsmateriell og døme på kravspesifikasjonar:

Desse VA/Miljø-blada, bortsett frå nr. 15 og 16, omhandlar både trykkrøyr og trykklause røyr. For samtlige blads vedkommende Det er den generelle teksten, samt krava til trykkrøyr, som gjeld for vassleidningar.

Kommunen avgjer val av leidningsmateriell.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

Alle vassleidningar skal ha blåfarge eller ei blå stripe.

 Krav til PE røyr

SDR verdi skal vere 11eller lågare.  Designfaktor (tryggleiksfaktor) skal vere 1,6 med materialkvalitet PE 100 RC.

Krav til PVC røyr:

Dersom PVC-U blir brukt som leidningsmateriale skal SDR verdi vere 21 eller lågare med design faktor 2.5

Ved bruk av PE røyr, skal faren for forureina grunn (m.a. petroleumsprodukt i grunnen) vurderast og nødvendige tiltak gjennomførast etter avtale med VA ansvarleg i kommunen.

Ved bruk av GRP røyr(glassfiber) skal det leverast dokumentert styrkeberekning (FEM analyse)

Ved trykk over 8 bar, skal trykklasse avtalast spesielt med VA  ansvarleg i kommunen.