5.8 Armatur

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.8 Armatur

Alle støypejernsdelar skal vera i duktilt støypejern (GGG) etter NS-EN 545.

Flenseskøytar skal koplast med boltar med smurt gjengeparti. Armatur og boltar skal minst tilfredsstilla same krav til levetid som røyra.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

VA miljøblad nr 1 skal danne utgangspunktet for utforming av ventilarrangement.   Overflatebehandling av all armatur skal vere i samsvar med GSK – standard både med omsyn til prosess og produkt.

Alle boltar og flensar skal vere teita til/skrudd til med angitt moment. Vidare skal skruane vere lange nok dvs. stikke 1 – 3

«gjengerundar» ut av mutteren.

 

Vidare skal dokumentert stenge og lukkemoment ved einsidig trykk dokumenterast også med Garanti med minst 10 års varigheit.

 

Ventil T eller ventil kryss med serviceventil skal brukast.

 

Stengeventilar og serviceventilar må monterast i alle retningar ved alle kryss og vassuttak. Det skal brukast armatur som gjer det mogleg å legge inn reinseplugg. Sluser/armatur skal leverast med nøkkeltopp. Spyleventilar skal alltid monterast nedstraums siste anboring/forgreining. Det skal monterast bakkekran før lufteventil. Alle ventilar skal vere glattløpsventilar med kort byggelengde. Dersom nye leidningar blir tilknytt i ein eksisterande kum utan serviceventil, skal det lagast serviceuttak (dvs. med mellomring og ventil) på denne.

 

Ventilane skal vere høgrestengde.

 

For Sula kommune gjeld følgjande

 

Lett monterbare og modulbaserte ventilar skal nyttast.  Bruk av andre typar ventilar skal godkjennast av VA ansvarleg. Vidare skal det brukast strekkfaste koplingar i alle nye kummar på Sula.

 

I tillegg gjeld for Ålesund kommune (heile kommunen)

 

Dimensjon DN 300 og oppover skal ha styrt sluseport med Duplex stålspindel

 

I tillegg gjeld for Ytre del av Ålesund kommune

 

Det skal brukast venstrestengde ventilar.