6.18 Pumpestasjonar spillvatn

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

6.18 Pumpestasjonar spillvatn

Kontakt VA-ansvarlig i kommunen.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

Følgjande gjeld for Ålesund kommune

 

Tekniske spesifikasjonar skal utarbeidast i samarbeid og med godkjenning frå VA-ansvarleg i kommunen.

 

Ved bruk av materiale GRP skal det leverast dokumentert styrkeberekning (FEM-analyse).

Der leidningsnettet oppstraums pumpestasjonen er separert, skal det monterast ein inntakskum med rett gjennomløp samt “bypass” forbi pumpestasjonen. Bypass skal ligge 10 centimeter høgare enn nødoverløpet.

Inntakskummen skal klargjerast for registreringsutstyr som registrerer når det  nødoverløpet frå inntakskummen er i bruk.

 

Der leidningsnettet oppstraums pumpestasjonen er fellesleidning, eller der det er eit påslepp av overvatn på nettet, skal det monterast sandfang og overløpskum før pumpestasjon. Type overløpskum blir bestemt etter dimensjonerte mengder og type avløpsvatn. Nødoverløp skal etablerast frå driftsoverløpet og forbi pumpestasjonen.

 

Alternativt skal det etablerast ein inntakskum med rett gjennomløp og med overløp.

Driftsoverløpet/inntakskummen skal klargjerast for registreringsutstyr som registrerer når det nødoverløpet frå kummen er i bruk.

 

Pumpestasjon skal byggast i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 76 (PTA), 77 (PTA) og 78 (PTA) med følgjande endringa/tillegg:

Elektro og automasjon av pumpestasjon skal utførast i samsvar med Kommunal norm for  automatisering av VA-stasjoner. Norma kan fås av VA-ansvarleg.

 

For VA/Miljø-blad nr. 76, PTA. Mindre avløpspumpestasjoner. Dimensjonering, dokumentasjon og kontroll skal det tilføyast/endrast:

 • Det skal monterast innløpskum med omløp/bypass til overløpsleidning. Omløp/bypass skal ligge 10 cm høgare enn nødoverløp.
 • Kommunen stiller krav om at det skal monterast tørroppstilt pumpeløysing, der pumpene er plassert over bakken(vakumløysing). Alternativt kan tørroppstilte pumper montert i eigen sump, med positivt trykk inn, også aksepterast.
 • Ved tørroppstilt pumpeløysing (vakumløysing) skal det monterast automatisert luftevakueringsanlegg (vakuumanlegg) på sugeleidningane.  Tilbakeslagsventilene på sugeleidningane er då ikkje nødvendig. NB på trykksida av pumpene må det vere tilbakeslagsventilar. Det blir og vist til teikningane  A14  Standard teikning Tørroppstilt avløpspumpestasjon – Planteikning og A15 Standardteikning Tørroppstilt avløpspumpestasjon Snittteikning.
 • Nedsenka pumper kan aksepterast ved mindre pumpestasjonar for 10-30 PE, etter særskilt avtale med VA-ansvarleg. Overbygg skal da vere 2,5×2,5meter.Elles gjeld same krav. Eventuell kommunal overtaking skal vere i samband med utarbeiding av VA-rammeplan jmf punkt 3.0 i denne VA norma om kravet til utarbeidd «VA rammeplan».

For VA/Miljø-blad nr. 77, PTA. Mindre avløpspumpestasjoner. Overbygg med installasjoner og automatikk skal det tilføyast/endrast:

 • Ved krav om tørroppstilt pumpeløsning skal grunnflata overbygget vere minimum 2,5 x 3,5 meter utvendige mål.
 • Det skal monterast aluminiumsdør i overbygget.
 • Pumpene skal utstyrast med frekvensomformarar for optimal drift.
 • Skåpfronten skal utstyrast med digitalt panel for manuell styring av pumpa.
 • Det må avsettast plass i skåpet for kommunikasjonsutstyr mellom pumpestyring og SD anlegg til kommunen.
 • Det skal monterast vassmålar og tilbakeslagsventil kategori 5 på inntaksleidningen for vassforsyning
 • Overløpsdrift skal registrerast både i tid og mengde registrerast der data blir overført til driftskontrollanlegg (SD anlegg) – nytt punkt
 • Vassmengde ut av stasjonen skal målast i eigen elektronisk mengdemålar der data blir overført til driftskontrollanlegg (SD anlegg) – nytt punkt
 • Krava i VA/Miljø-blad nr. 78, PTA. Mindre avløpspumpestasjoner. Pumpesump med installasjoner9.1 og 4.9.2 går ut.

For VA/Miljø-blad nr. 78, PTA. Mindre avløpspumpestasjoner. Pumpesump med installasjoner skal det tilføyast/endrast:

Pumpene skal styrast ved hjelp av frekvensomformarar.

I forkant av pumpestasjonar skal det etablerast sand/steinfang jfr standardteikning A13 Steinfelle VA