6.20 Sand- og steinfang

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

6.20 Sand- og steinfang

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

Utførande entreprenør er ansvarleg for å hindre at stein, grus, sand eller andre uønska element kjem inn i nytt og eksisterande avløpsnett. I alle graveprosjekt, nye utbyggingsområde, fortetting i eksisterande bustadfelt, bysentrum skal derfor midlertidig sandfang etablerast jfr. teikning A11. Mellombels sandfangskum

 

Sand/steinfanget skal tømast regelmessig/etter behov.

 

I Herøy kommune gjeld ikkje dette kravet til midlertidig sandfang.